KTO SME

Advokátsku kanceláriu AKFU LEGAL sme ako dvaja advokáti s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní právnych služieb v rôznych oblastiach práva založili v roku 2014. Kombináciou našich skúseností a schopností sa nám podarilo vytvoriť úspešnú dynamickú kanceláriu, v rámci ktorej spolu s ďalšími členmi tímu poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo zamerané najmä na domáce a zahraničné stredne veľké spoločnosti.

Našou filozofiou je poskytovať nie len právne služby ako advokáti, ale tiež udržiavať pri každom klientovi osobný prístup. Na základe prejavenej dôvery klientov sa snažíme vytvoriť konkrétnu víziu, ktorou dosahujeme spokojnosť na oboch stranách. Preto vždy hľadáme profesionálne a najmä pragmatické riešenia prípadu.

Aby sme našim klientom poskytli tie najlepšie právne služby, aktívne spolupracujeme s mnohými odborníkmi vo vybraných oblastiach vrátane niekoľkých zahraničných právnych a účtovných spoločností.

OBLASTI

1-new

Obchodné
právo

V oblasti obchodného práva sa zaoberáme predovšetkým prípravou a pripomienkovaním obchodných zmlúv s cieľom poskytnúť klientom riešenie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany. Nezabúdame však ani na rôzne škály otázok, ktoré vznikajú v priebehu podnikateľských aktivít klienta.

2-new

Právo obchodných
spoločností

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti založenia, fungovania, transformácií a zrušenia obchodných spoločností vrátane poradenstva ohľadom všetkých ďalších aspektov správy, vnútornej organizácie spoločnosti či prípadných sporov medzi obchodnými spoločnosťami a jej spoločníkmi.

3-new

Právo
nehnuteľností

V tejto oblasti je našim cieľom predovšetkým pomôcť klientom majetok nadobudnúť, prenajať ho, zaťažiť alebo s ním inak disponovať. Poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo pri financovaní kúpy alebo predaja nehnuteľnosti, kedy vám pomôžeme aj s prípravou všetkých potrebných dokumentov.

4-new

Fúzie
a akvizície

Ponúkame odborné právne poradenstvo pri nadobúdaní alebo predaji spoločností, obchodných podielov a akcií vrátane zlučovania s inými obchodnými spoločnosťami.

5-new

Ochrana
osobných údajov

Každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje má pri vykonávaní tejto činnosti špecifické zákonné povinnosti. Vzhľadom na zložitosť celej problematiky radíme našim klientom najmä ako sa vyhnúť prípadným sankciám za porušenie príslušných právnych predpisov.

6-new

Verejné
obstarávanie

V procese verejného obstarávania poskytujeme poradenstvo obstarávateľom, ako aj samotným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

7-new

Právo duševného
a priemyselného vlastníctva

Okrem ochrany základných práv duševného a priemyselného vlastníctva, ktorými sú autorské práva, patenty a ochranné známky, zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa nehmotného majetku (obchodné tajomstvo, právna ochrana nápadov, myšlienok, obrazov, obrázkov a značiek), čím zabraňujeme porušeniu práv, ktoré sú s nimi spojené.

8-new

Spory

Našich klientov zastupujeme v širokom spektre súdnych konaní vrátane arbitráže.

TÍM

Branislav-Fancovic

Branislav Fančovič

Partner Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta na Trnavskej univerzite v Trnave, 2005, magister práva

Jazyky
slovenský, anglický

Členstvo v profesijných organizáciách
Slovenská advokátska komora, 2008

Publikácie
Spoluautor Komentára k Zákonu o krátkodobom nájme, Wolters Kluwer, 2015

Oblasti praxe
Obchodné právo, start-up spoločnosti
Právo nehnuteľností
Medicínske právo
Verejné obstarávanie
Sporová agenda

Roland-Uhrina

Roland Uhrina

Partner Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1997, magister práva

Jazyky
slovenský, anglický, ruský

Členstvo v profesijných organizáciách
Slovenská advokátska komora, 2000

Oblasti praxe
obchodné právo, akvizície, joint-ventures
bankovníctvo a financie
právo nehnuteľností
arbitráže

Katarina-Skovajsova

Katarína Skovajsová

Advokát Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2011, magister práva
Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 2013, doktor práv

Jazyky
slovenský, anglický

Členstvo v profesijných organizáciách
Slovenská advokátska komora, 2015

Oblasti praxe
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Právo duševného vlastníctva a ochrana osobných údajov
M&A

DSC_4732

Peter Šikulínec

Advokát Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, doktor práv
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, magister práva

Jazyky
slovenský, anglický

Členstvo v profesijných organizáciách
Slovenská advokátska komora, 2019

Oblasti praxe
Právo obchodných spoločností
Civilná sporová agenda
Medicínske právo
Právo nehnuteľností a stavebné právo
Pracovné právo
Imigračné právo

DSC_4686

Sabína Kilárová

Advokátsky koncipient Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2020, magister práva

Jazyky
slovenský, anglický

Členstvo v profesijných organizáciách
Slovenská advokátska komora, 2020

Oblasti praxe
Civilné právo
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Register partnerov verejného sektora
Právo v oblasti ochrany osobných údajov
Vymáhanie pohľadávok

Marcela-Macova

Marcela Macová

Právny expert Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Masarykovej univerzity, Brno, 2005, magister práva
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2007, doktor práv
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010 – 2016, doktor filozofie

Jazyky
slovenský, anglický, francúzsky

Oblasti praxe
právo v oblasti ochrany osobných údajov

C_Pilat

Jaroslav Pilát

Právny expert Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2003, magister práva
Nottingham Trent University, Brno, Česká republika, 2012, Master of Laws (LL.M.)

Jazyky
slovenský, anglický

Oblasti praxe
Bankovníctvo a financie
AML / Legislatíva prania špinavých peňazí

DSC_4593

Kristína Mamonová

Právny asistent Zobraziť Zavrieť
Vzdelanie
Právnická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022, bakalár práva

Jazyky
slovenský, anglický, ruský, nemecký

Oblasti praxe
Občianske právo
Obchodné právo
Vymáhanie pohľadávok

KARIÉRA

Naša advokátska kancelária neustále rastie, čo znamená, že medzi nami vždy radi privítame nových talentovaných ľudí. V AKFU LEGAL ponúkame príjemné priateľské prostredie, ale aj možnosť zúčastňovať sa na zaujímavých projektoch, vďaka ktorým budete rásť nielen profesionálne ale aj osobnostne.

Pripojte sa k nám a čeľte novým výzvam. Vyplňte kontaktný formulár pri pozícii, o ktorú máte záujem. Ku správe nezabudnite priložiť svoj životopis a/lebo portfólio.

Zaslaním (e-mailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ, advokátska kancelária AKFU LEGAL s. r. o., so sídlom Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava, IČO: 47 950 358, vo svojich informačných systémoch spracúvala osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov. Viac

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. Iba v odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní.

Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) e-mailom na office@akfu.sk; alebo
b) poštou na adresu nášho sídla našej advokátskej kancelárie AKFU LEGAL s. r. o., Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Advokát

Podmienkou je aspoň 5 ročná prax v advokácii (vrátane praxe na pozícii advokátskeho koncipienta) a výborná znalosť anglického a/lebo nemeckého jazyka.

Advokátsky koncipient

Podmienkou je aspoň ročná prax v advokácii a výborná znalosť anglického a/lebo nemeckého jazyka.

Právny asistent

Pozícia je vhodná pre študenta 4. – 5. ročníka právnickej fakulty.

KONTAKT A GDPR

AKFU LEGAL s. r. o.

Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava

Fakturačné údaje: IČO: 47 950 358 | DIČ: 2024153373 | IČ DPH: SK2024153373
Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 106744/B

Informácie o spracovaní osobných údajov